| Formål | Fakta | Kontakt | Linker | Artikler | Tidsskrifter |
 | Bøker | Arkiv | Information in English |

 | Forside/Front page |

Shimon Naveh: In Pursuit of Military Exellence. Frank Cass London, 1997 396 sider ISBN 0-71-46472-76
 
Israel er et land som ikke bare lever på randen av krig, men har også blitt involvert i en rekke kriger siden staten ble etablert. Det er vel derfor naturlig at militærteori vekker større interesse også i det akademiske miljø enn det som vi er vant til i vår del av verden. Svært mange har da også tjenestegjort i kortere eller lengre tid i de militære styrker. Forfatteren av denne boka var blitt brigader før han forlot de militære styrker for å gi seg inn på en ny karriere. Han foreleser nå i historie ved Universitet i Tel Aviv og ved den militær høgskolen.
Dr. Shimon Naveh utgangspunkt er moderne systemteori og ut fra dette tar han for seg utvikling av teorien om de operative nivået. Han tar et oppgjør med den praksis som utviklet seg I det 19. Århundret og som gikk ut på å kraftsamle størst mulig styrker mot fiendens hovedstyrke for dermed å slå den. Deretter tar han for seg utviklingen av russisk militærteori I mellomkrigsårene samt de tyske "blitzkrieg" operasjonene I begynnelsen av annen verdenskrig i virkeligheten ikke var annet enn briljante taktiske operasjoner og som ikke gav et sluttresultat. Han setter disse operasjoner mot de teorier for krigføring på det operative nivået som ble utviklet i Sovjetunionen på 1920 og 1930 tallet og med marskalk Tukhachevski i spissen. Disse teorier kom ikke til anvendelse før under sommeroffensiven i 1944 fra sovjetisk side. Forfatteren har imidlertid en viss vanske med å forklare hva som var den virkelige forskjell mellom disse operasjoner og de innledende tyske operasjoner i 1941 på øsrfronten. Det ser ut som forfatteren her er mer opptatt av en godt utmeislet teori for hvordan operasjonene skal føres enn hva som skjedde i praksis. Dette også fordi amerikanerne refererte seg i stor grad til tyske operative erfaringer da de på 1980 tallet utviklet sitt AirLand battle konsept.
Dr Naveh bruker en god del av sin bok til å gå igjennom utviklingen av dette konseptet. Han peker på at selv om de amerikanske styrkene ikke I og for seg ble slått I Vietnam hadde den amerikanske hæren etter krigen de samme symtoner som preger en hær som har tapt. Villigheten til nytenkning var tilstede. Utviklingen av de amerikanske doktriner kom et profesjonelt spor ved etableringen av Training and Doctrine Command (TRADOC) på 1970-tallet. Det første konseptuelle resultat var Field Manual 100-5 av 1976 som lanserte aktivt forsvar som sin hovedtese. Dette reglementet utløste en omfattende diskusjon både internt I den amerikanske hæren, men kanskje ennå mer blant en gruppe inflytelsesrike akademikere. Navn som John Boyd, Steve Canby, William Lind, Norman Pølmar og Pierre Spey var blant disse, ja man kan også ta med Luttwack i samme gruppe. Disse hevdet at aktivt forsvar ikke var noe annet enn den gamle utmattelsesteorien som hadde vært styrende i amerikansk tenkning helt siden borgerkrigen. Nordstatene hadde jo vunnet den på grunn av sin materielle overlegenhet. TRADOC hadde også fått en ny sjef, general Don Starry, som var langt mer åpen for de nye ideer både kom fra engasjerte offiserer og det akademiske miljøet. AirLand doktrinen ble utviklet i et samarbeid mellom flyvåpenet og hæren og ble introdusert I løpet av 1980-tallet. Da Gulfkrigen kom var den moden for å bli tatt i bruk i praksis. Erfaringen fra denne krigen har preget amerikanerne sterkt. En fiende blir sett på som et system som kan bli ødelagt stykkevis ved å angripe de mest sensitive elementer i systemet og de er ikke nødvendigvis militære. Her er det amerikanske flyvåpen på offensiven idet mange talsmenn i denne forsvarsgren mener at man ved hjelp av flybårne systemer kan ødelegge kritiske installasjoner hos fienden og dermed tvinge han i kne. Hærstyrker i dette bildet er da av underordnet betydning. Den sjokkeffekt som Tukhaschevski talte om skulle kunne leveres av fly alene. Både Kosovo og Afghanistan tas til inntekt for dette synet. Her står diskusjonen. Shimon Naveh bok gir viktige historiske innspill til de som vil delta i denne diskusjonen.