| Formål | Fakta | Kontakt | Linker | Artikler | Tidsskrifter |
 | Bøker | Arkiv | Information in English |

 | Forside/Front page |

Oberst Sigmund Amundsen og oberst Jakob Bragstad:
Vestoppland infanteriregiment nr 6.

Elanders Publishing AS, Oslo 2000, 335 sider.
I Hærens bokserie over regimenter som har avgått ved døden i løpet av 1990-tallet er turen kommet til IR 6. Boka er skrever av tidligere sjef for Vestoppland forsvarsdistrikt/Vestoppland infanteriregiment nr 6 oberst Sigmund Amundsen sammen med kollega, tidligere sjef for Fjordane forsvarsdistrikt/Fjordane infanteriregiment nr 10 oberst Jacob Bragstad. Oberst Bragstad har forøvrig tidligere skrevet historien til IR10.
Boka tar for seg regimentets utvikling siden det ble opprettet i 1645 og til det som det første infanteriregiment ble nedlagt i 1992. Regimentet har rekruttert fra distrikter som Valdres og Hallingdal som hver har stilt sin bataljon selv om Bærum var en del av Hallingdals bataljon tilbake i 1867. På 1930-tallet bestod regimentet av tre bataljoner, drammen, Valdres og Hallingdal bataljon samt en landvernsbataljon med seks kompanier. Dette har stort sett vært styrken også etter annen verdenskrig, i 1978 hadde regimentet tre feltbataljoner og to lokalvernbataljoner.
Innledningsvis tar forfatterene for seg regimenetets historie fra til 1814 og de mange felttog som regimentets avdelinger deltok i både i Norge og utenfor landets grenser. Unionstiden med Sverige er kort beskrevet og tiden mellom 1905 0g 1940 ennå kortere. Her kunne man ha gått noe mer i dybden. Når det fortelles at vinteren 1918 hadde regimentet i 42 dager et kompani på bruvakttjeneste i Hallingdal blir leseren nysgjerrig. Hva var det man ventet i Hallingdal vinteren 1918?
Regimentes avdelinger gjorde en hederlig innsats under felttoget i 1940 og det har fått en omfattende omtale, så vidt en kan se i hovedsak basert på Niels Hertzbergs to bøker fra FKA i 1960 og 1962.
Etterkrigstiden er greit, men noe snaut, dekket. Det er tydelig at forfatterne er meget forsiktig med å nærme seg gradert stoff. Som et eksempel kan nevnes at forsvarsoppdragene til forsvarsdistriktet og Brig 6 ikke er nevnt overhode. Heller ikke Brig 6 sitt oppdrag og lagring av tungt materiell i Nord Norge. Svært mye av det som var gradert stoff under den kalde krigen er det nå enkelt å få avgradert og blant dette stoffet finnes vesentlige informasjoner om våre avdelingers liv og virke.
Avslutningsvis inneholder boka meget interessante kapitler om sjefsgårder, ekserserplassen og telthus som har tilhørt regimentet. Utdanning og øvingsvirksonmheten hat også fått sitt eget kapitel.
Forfatterne har lukkes i å skrive en lettlest, oversiktlig og innholdsrik bok om Vestoppland infanteriregiment nr 6. Det er bare å gratulere forfatterne med arbeidet, og ønske tidligere ansatte og mobiliseringsdisponerte ved IR6 lykke til med lesingen.